Cesta spásy – dôležitá pravda, ktorá sa stratila.

Mnohí vidia svoju spásu ako jeden pevný bod; kde sme spasení svojím rozhodnutím vo viere v určitom bode nášho života. Toto myslenie spôsobilo, že krst vo vode a krst Duchom Svätým nebol pre spásu nevyhnutným, pretože spása je už dosiahnutá.

Biblia však jasne kladie dôraz na spásu v čase – postupne v budúcnosti. Použitím obrazu o exode Izraela z Egypta nám biblia ukazuje, že aj keď bol bod spasenia, keď bol Izrael vyvezený z Egypta (obraz hriešneho sveta), nebolo to ešte naplnenie ich celej spásy, ktorým bude príchod do zasľúbenej zeme (obraz našej večnej spásy). Bolo to vtedy, keď prešli cez červené more, kde boli vyslobodení z egyptských vojsk a od zajatia späť do otroctva (obraz sily hriechu). A potom aj po tom, čo boli spasení cez červené more (obraz nášho krstu vodou), len pár ľuďom z prvej generácie Izraela, bolo dovolené vstúpiť do zasľúbenej zeme. Len pár ich žilo v poslušnosti voči zákonu, ktorý bol daný na vrchu Sinaj (obraz naplnenia Duchom Svätým) a zvyšok nikdy nedosiahol svoj cieľ.

To nám ukazuje, že spása je viac ako „jednorazové rozhodnutie“. Spása je o konci našej cesty, o tom ako skončíme, tam získame celú spásu, ak budeme pokračovať vo viere. Žijúc v poslušnosti Božiej vôli, ktorá je teraz napísaná v našom srdci Duchom Svätým a prinášajúc ovocie spravodlivosti (Lukáš 8:11​-15).

V tomto biblickom pohľade na spásu sa krst vo vode a naplnenie Duchom Svätým stávajú základnou súčasťou spásy spolu s pokáním a vierou v Krista na odpustenie hriechov. Ježiš hovorí: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu.“ (Ján 8,34) a Pavol hovorí: „Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej“ (Rim 3, 23). Takže všetci sme otrokmi hriechu. Okrem toho Biblia učí, že žiť v hriechu bude nakoniec viesť k večnej smrti a strate našej vzácnej spásy! (2Pet 2:20​, Rim 6:16​, Mat. 7:23​, Ján 15:2, Rim 8:13​, Ef 5:5, 1Kor 6:9).

Preto je pre našu spásu životne dôležité, aby sme boli oslobodení od otroctva hriechu. Dobrou správou je, že existuje sloboda! Rimanom 6 učí, že zomrieme hriechu vo vodnom krste, „aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu.“ Prostredníctvom krstu vo vode už nie sme viac otrokmi hriechu (otroci tela, ktoré nás drží v hriechu).

Skrze krst je otroctvo zlomené a teraz máme možnosť rozhodnúť sa buď „poslúchať hriech (telo), čo viedie k smrti, alebo byť sluhami poslušnosti, čo vedie k spravodlivosti“ (Rim 6:16​).
Prostredníctvom krstu už nie sme otrokmi hriechu a pokušenia tela, ale pokušenia tela nezmizli – len otroctvo k telu bolo zlomené.

Stále žijeme v hriešnom svete a telo má stále svoje žiadosti, aby nás pokúšalo k hriechu. Z tohto dôvodu nám Boh zasľúbil Ducha Svätého. Biblia učí, že prekonanie týchto pokušení a spravodlivé žitie je z vlastnej sily nemožné. Práve preto bol Bohom daný zákon, aby nám dal poznanie o hriechu (Rim 7:7) a aby nám ukázal, že potrebujeme spasiteľa (Gal 3,24). Zákon bol daný, aby nám ukázal, že nie je možné stať sa spravodlivým vlastnou silou a vlastnými skutkami. To znamená, že nielen naše nespravodlivé skutky nemajú cenu, ale aj naše samo-spravodlivé skutky nemajú cenu pred Bohom a ostávanjú nám prázdne ruky, aby sme žili spravodlivo. Práve preto Boh, náš spasiteľ, nám chce dať Jeho schopnosť chodiť v Jeho spravodlivosti. Lebo Boh nás nenechal s prázdnymi rukami, ale naplnením jeho Duchom Svätým napísal Božiu vôľu v našom srdci, dávajúc nám novú prirodzenosť a nové túžby aby sme kráčali po ceste posvätenia (Gal 5:16​).

Je to súčasť nášho kráčania po ceste spásy „Lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.“ Rim 8: 13-14. Len Duchom môžeme prekonať pokušenia sveta. Len Duchom môžeme byť posvätení. Toto je dobrá správa, že už nie je prostredníctvom vlastnej sily ani dobrých skutkov pracujeme na spáse, ale vedením Jeho Ducha, ktorého nám dal, ktorý nás vedie k spáse. Takže vidíme, že odpustenie hriecov je zaplatené Ježišovou krvou v pokání skrze vieru. Oslobodení sme od hriechu a otroctva k hriechu skrze vodný krst a môžeme teraz žiť nový život pokračujúc v slobode od hriechu, skrze naplnenie Duchom Svätým, ktorý nás vedie k večnému životu.