O Poslednej Reformácii

O čom je Posledná Reformácia, aký je príbeh za ňou a aká je jej vízia?

Čo je Posledná Reformácia?

Posledná reformácia je nové hnutie, ktoré začalo v roku 2011, ktoré sa teraz šíri po celom svete. Ide o návrat k tomu, čo čítame v knihe Skutkov. Veríme, že to, čo čítame v knihe Skutkov, je aj pre dnešok a že sa musíme vrátiť k jednoduchému učeníckemu životu, ktorý mali prví kresťania. Veríme, že Posledná Reformácia je reformáciou o pravom evanjeliu a jednoduchom učeníckom živote, ale aj o reformácii cirkvi. To je dôvod, prečo sa hnutie nazýva Posledná Reformácia. Prvou reformáciou bola reformácia s Martinom Lutherom v 16. storočí. Reformácia katolíckej cirkvi, ktorá viedla k protestantskej cirkvi.

Ak sa dnes pozrieme na protestantskú cirkev, vyzerá tak veľmi podobne ako katolícka cirkev a tak málo ako to, čo čítame v Biblii a najmä v knihe Skutkov. Preto skutočne potrebujeme novú reformáciu, ktorá ide oveľa hlbšie, ako to, s čím prišiel Martin Luther a ďalší reformátori. Hovoríme o reformácii, ktorá sa zaoberá doktrínami, Duchom a celým cirkevným systémom, tým prečo robíme cirkev tak, ako to robíme.

Boh nežije v budove z kameňa. Nie, On žije v nás, ktorí žijeme s ním.

Ako to začalo?

Torben Søndergaard, zakladateľ tohto hnutia, a jeho rodina pracovali so zakladaním zborov dvanásť rokov v troch rôznych mestách. Boh ich vzal cez obdobie púšte, kde stratili všetko. Tam v púšti si začali klásť otázky o cirkvi a prečo sa veci, ktoré robíme dnes, tak odlišujú od toho, čo čítame v knihe Skutkov. Tam vonku v púšti videli cirkev zvonku. Videli, že to, čo robili predtým a to, čo mnohí robia teraz vo väčšine cirkví, nebolo v mnohých oblastiach biblické a že spôsob, akým dnes cirkev robíme, nie je efektívny pri robení učeníkov. Počas tohto púštneho obdobia Boh vyjavil veľa vecí Torbenovi. V tomto čase napísal knihu „Posledná Reformácia„.

Úryvok z knihy:

V 16. storočí sme mali prvú reformáciu s Martinom Lutherom a za posledných 500 rokov bolo niekoľko obnov tu a tam, kde pravda, ktorá bola stratená, sa opäť vrátila. Máme napríklad baptistickú cirkev, kde sa vrátili k biblickému krstu veriacich úplným ponorením a nekrstením detí. Ďalším príkladom je Letničná cirkev, kde sa vrátili k viere, že dary Ducha Svätého sú aj pre dnešok. Každá pravda, ktorá je teraz v rôznych krabiciach, na rôznych miestach, sa spojí. Spojením všetkých týchto právd spolu so zmenou spôsobu, akým robíme cirkev, nás privedie späť do života, ktorý vidíme v knihe Skutkov.

Po tomto období púšte urobil Torben Školu Priekopníkov, 20 on-line vyučovaní, ktoré sa veľmi rozšírili a mnoho ľudí to miluje, pretože to potvrdzuje niečo, čo už dávno poznali v ich srdci. Takže tu bola kniha „Posledná reformácia“ a „Škola Priekopníkov“ a z tohto začalo byť hnutie tým, čo vidíme dnes. Tisíce ľudí po celom svete to nasledujú a každodenne sa to rozrastá.

Viac o Torbenovom príbehu nájdete tu.

kniha POSLEDNÁ REFORMÁCIA


Torben Søndergaard napísal knihu: „Posledná reformácia“. V nej vysvetlil, ako má vyzerať cirkev a učeníctvo. Spôsob, akým to dnes ľudia robia, nie je ten istý, ako to robili prví učeníci, a to neprináša ovocie.

Aká je vízia Poslednej Reformácie?

Predovšetkým sa chceme vrátiť k evanjeliu. Evanjelium je základom a ak existuje jedna vec, s ktorou nemôžeme robiť kompromisy, tak je to práve evanjelium. Evanjelium nie je žiadať Ježiša, aby prišiel do tvojho srdca, hovoriť modlitbu hriešnika alebo len veriť v to, že Boh existuje. Nie, Ježiš povedal, že ho musíme nasledovať a aby sme ho mohli nasledovať potrebujeme, ako povedal, aby sme sa znovu narodili. Narodiť sa z vody a narodiť sa z Ducha. Hovoríme o rozpoznaní nášho hriechu a pokání voči Bohu Otcovi, mať vieru v Ježiša a byť pokrstený do neho a potom prijať Ducha Svätého. To je to, čo znamená narodiť sa znova. Toto musíme kázať, toto musíme povedať, že to musíme dostať ku každej cirkevnej denominácii, každej domácnosti, každému kresťanovi! Chceme to preto, lebo dnes je veľa ľudí, chodiacich do cirkvi, ktorí neboli znovu narodení a tiež potrebujú počuť pravé evanjelium.

Ďalšia vec, ktorú chceme urobiť, je naštartovať všetkých kresťanov do života, o ktorom čítame v Biblii. Naštartovať znamená trénovať ľudí, viesť ich k robeniu veci, o ktorých nielen počúvajú, ale hlavne ich robia. Ktoré veci? Uzdravovanie chorých, vyháňanie démonov, kázanie evanjelia, krstenie ľudí vo vode, krstenie ľudí v Duchu Svätom a tak ďalej … Hovoríme o robení učeníkov!

Tretia vec je, že chceme vidieť reformáciu cirkvi. Kde sa cirkev vráti k životu jednoduchého učeníka, k životu o ktorom čítame v knihe Skutkov, kde Ježiš je hlavou a my všetci sme bratia. Všetci sme vedení Duchom Svätým. Cirkev nie je budova, nie je to stretnutie, nie je to program. Nie, je to hnutie učeníkov, je to rodina, je to život.