Oficiálne vyhlásenie – VAROVANIE pred odchodom od Krista a späť k Mojžišovi a Zákonu.

Oficiálne vyhlásenie – Nechoďte späť pod zákon – Jasné VAROVANIE pred odchodom od Krista späť k Mojžišovi.

Je nám smutno, keď musíme oznámiť, že niektorí ľudia z Poslednej reformácie boli obrezaní.
Áno. Počuli ste správne.

Ale toto celé sa nezačalo hneď obriezkou. Začalo to tým, že našli výučovanie na YouTube a z toho sa potom snažili dodržiavať zákony o sobotách, sviatkoch a pravidlách pri jedení. Ale to ich potom odviedlo preč od jednoduchej pravdy, ktorú nachádzame v Ježišovi, a vo vedení Duchom Svätým.
Niektorí z nich sa obrezali, nie preto, že sa snažia dodržiavať zákony, ale preto, že hovoria, že milujú Boha. Ale to to ten skutok nijako nerobí lepším. Myšlienka, že zákon Mojžiša dodržujeme z lásky ku Kristovi, je myšlienka, ktorá sa šíri po celej cirkvi, a je veľmi nebezpečná. Áno, myšlienka, že sa musíme vrátiť k našim hebrejským koreňom, viedla mnohých k tomu, aby upustili od jednoduchého života, ktorý máme v Kristovi.

Ježiš hovorí: Ak ma miluješ, dodržuj moje príkazy. (Jn 14,15).
Ježiš nepovedal, že ak ma miluješ, dodržuj Mojžišov zákon.
V Kristovi sme oslobodení od zákona, s ktorým prišiel Mojžiš.
Oslobodený od zákona. Oslobodený od snahy dodržiavať sobotu, sviatky, pravidlá o jedení atď., Sloboda poslúchať Ježiša a jeho príkazy. Oslobodený od zákona hriechu a smrti, bez hriechu, aby mohol žiť svätý život vedený Duchom Svätým.

Sledujte toto veľmi dôležité vyučovanie a zdieľajte ho.

Poďme sa sústrediť na Krista a uvedomme si, že neskončíme pod zákonom, nebudeme diskvalifikovaní a neodpadneme z milosti, ktorú máme v Kristovi.

Prosím, podeľte sa o toto video a modlime sa za tých, ktorí sú vedení od Krista a späť k zákonu. Modlite sa, aby zažili slobodu, ktorú mali na začiatku.

Boh ti žehnaj
Torben Søndergaard

Pre ďalšie vyučovanie odporúčame lekcie v bezplatnej online škole Priekopníkov