Úplné evanjelium je mocou Božou na spasenie.

Mnohí sú oklamaní uveriť tomu, že stačí len požiadať Ježiša aby prišiel do ich srdca – a všetko bude potom v poriadku.

Ak by sme sa niekedy chceli vrátiť k životu, o ktorom čítame v knihe Skutkov, musíme mať ten správny základ. V Jánovi 3 Ježiš hovorí, že ak sa niekto chce narodiť znovu, musí sa narodiť z vody a z Ducha. Ježiš nehovoril o modlitbe hriešnika. On kázal pokánie voči Bohu, a keď skončil s týmto vyučovaním, potom hovoril o dôležitosti krstu vo vode a Duchu Svätom.

V tom čase ešte nikoho nemohol sám krstiť do Krista a Duchom Svätým, lebo to bolo ešte stále obdobie starej zmluvy. Ale po kríži môžeme vidieť naplnenie tohto nového zrodenia, o ktorom hovoril Ježiš v Jánovi 3. Keď sa Peter postavil povedal: robte pokánie, tak ako to aj Ježiš hovoril, a potom povedal: nech sa dá každý jeden pokrstiť na odpustenie svojich hriechov, tak ako nám to prikázal Ježiš aby sme urobili. Poslúchnime teda Ježiša a kážme úplné evanjelium. Prestaňme byť slepými vodcami, keď vedieme slepého tým, čo nenájdeme nikde v Božom slove.

Čo mám robiť aby som bol spasený?

  1. Rob pokánie od tvojích hriechov voči Bohu Otcovi.
  2. Daj sa pokrstiť vo vode ponorením do Ježiša Krista
  3. Buď pokrstený Duchom Svätým.

Vypočuj si toto krátke 5 min. vyučovanie.

Mnoho kresťanov sa snaží žiť ako učeníci len s jednou alebo dvoma vecami z tohto. A dnes sú tu ľudia, ktorí majú Boha, veria v Ježiša Krista, ale Duch Svätý nie je súčasťou ich života. A preto nemajú plnosť Božiu. A žijú v klamstve. Sú oklamaní.

Mnohí ľudia dnes to majú ako ľudia v Efeze. Oni majú len pokánie. Oni nemajú ten správny krst. Hovoríme o ľuďoch v Luteránskej/Evanjelickej cirkvi, v Katolíckej cirkvi aj v iných cirkvách. Oni nemajú krst. A je tu mnoho ľudí v iných cirkvách, ktorí nemajú krst Duchom Svätým.

A toto je ťažké pre mnohých ľudí. Pretože sú tu mnohí ľudia, ktorí poznajú pravdu, ale sa obávajú poslúchnuť pravdu, pretože ich to bude stáť veľa prenasledovania, rodinu a niektorých to bude stáť prácu, niektorých kňazov a pastorov.

Potrebuješ vyznať Ježiša ako Pána. Bez ohľadu na to, čo ľudia okolo teba hovoria, bez ohľadu na to, čo systém hovorí, potrebuješ vyznať Ježiša ako Pána. Potrebuješ robiť pokánie z hriechov, potrebuješ byť pokrstený vo vode – pod vodu, na základe tvojej vlastnej viery. Je to ponorením pod vodou, nie je to pokropenie vodou, alebo poliatie vodou – to nie je krst. A potom potrebuješ prijať Ducha Svätého. A je tu vždy znak keď príjmeš Ducha Svätého.

A vy, ktorí ohlasujete evanjelium. Ak chcete ostať verní, potrebujete ohlasovať evanjelium, kde ohlasujete o pokání z hriechov voči Bohu, krst ponorením do Ježiša Krista a prijať Ducha Svätého.

Pozrite si tieto videá o tom, čo je naozaj evanjelium – a zvyšok Školy Priekopníkov v Slovenčine nájdete tu.

V anglických videách sa dajú zapnúť titulky.